ADAPTAČNÍ KURZY

Naše adaptační kurzy pracují s prvky zážitkové pedagogiky, která využívá prožitek a zkušenost jako prostředky výchovy a vzdělávání. Kurzy jsou primárně určeny prvním ročníkům SŠ a OU a 6. ročníkům ZŠ. Dále pak kolektivům, kde dochází např. ke sloučení dvou tříd, změně třídního učitele či jiné zásadní změně ve skupině.

U středních i základních škol považujeme adaptační kurz za první blok komplexního programu primární prevence. Od tohoto bodu, kterým je nástup do prvního ročníku, nebo přechod na druhý stupeň, se odvíjejí a na něj navazují další bloky prevence rizikového chování, které již proběhly.

Adaptační kurzy jsou zaměřeny na týmovou spolupráci, vzájemné seznámení a poznání mezi studenty i s třídním učitelem, napomáhají fixaci osobní pozice v kolektivu a posílení osobní stability. Studenti dostanou možnost strávit společně s třídním učitelem a instruktory určitý čas (dle domluvy se školou - nejméně 1 den - cca 12 hodin, čím více dní, tím větší efektivita) tak, aby se formou her, činností a aktivit různého druhu navzájem poznali, aktivně prožili určité situace a získali pozitivní zkušenosti, které jim pomohou řešit různorodé problémy a aby tak získali dovednosti a schopnosti obstát v náročných sociálních a životních podmínkách a lépe se vyrovnat např. s přechodem na středoškolský typ studia. Dále se snažíme postavit program tak, aby pomohl a usnadnil třídnímu učiteli adaptaci na skupinu, zvýšil třídní vědomí odpovědnosti a motivoval studenty pro spolupráci.

Adaptační kurz DO SVĚTA umožňuje:

  • skupině studentů a jejich třídnímu učiteli na počátku nového školního roku vzájemné seznámení a poznání
  • získat pozitivní zkušenost se spolužáky a třídním učitelem
  • v předstihu podpořit kvalitní sociální vazby. Každý může nalézt své místo v nové skupině a rychle si zvyknout na nové prostředí
  • zvědomit očekávání studentů od nového prostředí a tím umožnit jemnější přechod na 2. stupeň ZŠ nebo středoškolský typ studia
  • zapojit třídního učitele do vybraných aktivit jako spolulektora
  • působit jako prvek prevence rizikového chování se zaměřením na podporu pozitivních vztahů v třídní kolektivu

Realizační tým je zpravidla tříčlenný:

1. Šéf lektor je zodpovědný za průběh adaptačního kurzu a poskytování zpětné vazby pedagogům, má zpravidla vysokoškolské vzdělání humanitního směru (např. psychologie, sociální práce, pedagogika), má výcvik v krizové intervenci, výcvik v práci se skupinou, výcvik v zážitkové pedagogice a několikaletou praxi.

2. Lektor je zodpovědný za dílčí aktivity, až na výjimky vysokoškolský student zpravidla humanitního směru, má výcvik v práci se skupinou, výcvik v zážitkové pedagogice a několikaletou praxi

3. Elév či Lektor má zodpovědnost za dílčí aktivity, výcvik v práci se skupinou a výcvik v zážitkové pedagogice.

Cena

Cena adaptačního kurzu je odvozena od časové dotace a dotačních prostředků. V případě dotazů kontaktujte vedoucí adaptačních kurzů: Mgr. Štěpánka Bláhová, Tel: +420 791 912 696, E-mail: stepanka@dosveta.org

Historie našich adaptačních kurzů

První adaptační kurzy jsme začali realizovat před více než 15ti lety, tehdy jsme jim neříkali adaptační kurzy, ale jen „24“, čtyřiadvacítka. Dvacetčtyři hodin intenzivního prožitku, který spojuje. Postupem času spolu s přibývajícími zkušenostmi jsme zjistili, že vše trvalé potřebuje trochu více času a hloubky. Skupina neznámých lidí, které svedou okolnosti dohromady, prochází určitým procesem. Všimli jsme si tohoto procesu a začali jej řídit a cíleně používat jako jeden z hlavních nástrojů. Vznikly třídenní kurzy, kterým jsme neříkali „72“, ale pojmenovali jsme je „ Na jedné lodi“. Tyto kurzy existují dodnes. Na základě nových zkušeností a znalostí dále rozvíjíme jednotlivé aspekty práce se skupinou. V současnosti jsou kurzy „Na jedné lodi“ stále častěji nahrazovány obecným názvem adaptační kurz. Stále se jedná o kurz s atmosférou námořní cesty, která právě začíná, nebo podobné téma symbolizující počátek nadcházející cesty. Toto období, kdy se rodí a formují vztahy, které budou do značné míry určovat atmosféru ve třídě, cítíme jako klíčové. Pracujeme s tímto momentem „zrození“. Ten pak slouží jako odrazový můstek k další práci ve třídě v navazujících blocích primární prevence. Pokud použijeme metaforu plavby. Neopouštíme posádku po jejím vyplutí, ale provázíme ji na její cestě až k cíli.

Díky potřebě a chuti se neustále rozvíjet jsme vytvořili celou řadu hávů našich adaptačních kurzů, které symbolizují počátek skupiny a cestu, která je čeká. Námořnické téma „Na jedné lodi" bylo prvním z nich. S úspěchem jsme realizovali např. kurzy "K2" na téma horolezecké expedice směřující k vysněnému vrcholu, "Stroj času" byl prostorem pro setkání badatelů různých historických událostí a nebo "Apollo 13", kurz s tématem události, jež vyžadovala výrazné týmové zapojení pro celkový úspěch vesmírné mise. Zájemci o naše adaptační kurzy si mohou vybrat z nabídky témat, nebo si dokonce objednat téma dle vlastního návrhu. Součástí metody zážitkové pedagogiky je i práce s momentem překvapení, čehož lektoři mohou využít při tvorbě nového, jedinečného tématu kurzu, který může být právě ten Váš.