NABÍDKA PREVENCE

Základním principem primární prevence rizikového chování je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti.

Do tříd vstupujeme s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky.

Rozlišujeme programy všeobecné a selektivní prevence.

VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Programy VPP jsou zaměřeny se na běžné třídy (resp. děti a mládež) bez rozdělování na méně či více rizikové.

Tyto programy realizujeme v jednotlivých třídních kolektivech s přítomností třídního učitele. Programy trvají zpravidla 4 vyučovací hodiny (možné jsou 3).

Naší běžnou praxí je realizace programů na I. a II. stupni ZŠ a na SŠ (včetně víceletých gymnázií).

Cena programů VPP závisí na grantové podpoře MŠMT, JčK aj. V případě podpory je cena za jeden program 50 Kč/žák, bez podpory 1.250 Kč/h.


Témata programů specifické primární prevence jsou:

Programy všeobecné primární prevence DO SVĚTA naplňují standardy odborné způsobilosti, viz certifikát:

SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Programy SPP se zaměřují na skupiny, u kterých je ve zvýšené míře riziko vzniku rizikového chování, nebo u kterých již v menší formě existuje. Reagují na specifickou situaci v třídním kolektivu.

Tyto programy realizujeme v jednotlivých třídních kolektivech v bloku tří setkání s celkovou dotací 8h (2h+3h+3h). Mezi jednotlivými vstupy do třídy je odstup cca 1-2 týdny. Spolupráce třídního učitele na programu SPP je zásadní (před každým vstupem do třídy a po něm probíhá cca 45min. konzultace s třídním učitelem a dalšími osobami z poradenského systému školy, např. školní metodik, výchovný poradce, školní psycholog).

Cena programů SPP závisí na grantové podpoře MŠMT, JčK aj. V případě podpory zmíněných subjektů je cena za celý blok 5.000 Kč, bez podpory 16.000 Kč.

Pro realizaci programu je nezbytná účast alespoň 80% žáků/studentů.


Hlavními tématy jsou vztahy v třídním kolektivu (nefunkční spolupráce, narušená důvěra a komunikace, izolované skupiny, vyčleňování jedinců, nízká míra bezpečí apod.)

Co neposkytujeme jsou:

  • megaakce alá "kino" nebo "kulturák"
  • aktivity kratší než 3 hodiny
  • "běhy proti drogám"
  • besedy s exuživately


Kapacita organizace jsou 2 programy současně. Podmínky a data je třeba dojednat s dostatečným předstihem (doporučujeme alespoň 6 měsíců před programem).


V případě zájmu o programy prevence nás neváhejte kontaktovat:

Josef Hruška

hruska@dosveta.org

+420 725 373 864

Programy prevence mají podporu: