"250"

„250“ Pokročilý preventivní pracovník - Studium k výkonu specializovaných činností (Metodik PPRCH)

Akreditace: MSMT-15635/2018-2-454

Zveme Vás na 250 hodinový kurz pro pedagogické pracovníky zaměřený na praxi a metody, zejména školní metodiky prevence a lektory primární prevence, který si klade za cíl vzdělat cílovou skupinu na „pokročilou“ úroveň vědomostí z oblasti primární prevence rizikového chování. Kurz je koncipován jako prakticko-metodologický.

Kurz je zaměřen na:

  • potřeby školního metodika prevence, lektora prevence v NNO

  • používání a aplikaci moderních metod v prevenci

  • sebezkušenost

  • dynamiku a skupinovou soudržnost

  • rozšíření škály pracovních nástrojů a metod

  • praktické nacvičování metod a technik, včetně tvorby a aplikace vlastních preventivních aktivit

  • posílení prezentační a komunikační výbavy pedagoga

  • kurz může sloužit jako inspirace pro tvořivou výchovnou práci běžnému učiteli

ANOTACE:

Jedná se o 250 hodinový na praxi a metody zaměřený kurz, který si klade za cíl vzdělat cílovou skupinu na „pokročilou“ úroveň vědomostí a znalostí z oblasti primární prevence rizikového chování. Součástí kurzu je mimo jiné sebezkušenostní část v rozsahu 105 hodin a také praktická, nácviková část v rozsahu 75 hodin, z čehož je patrné prakticko-metodologické zaměření. Součástí kurzu jsou 2 třídenní výjezdová setkání.

Celý kurz je rozdělen do šesti modulů. První modul je zaměřen na sebezkušenost a práci se skupinou, druhý na teorii, třetí modul na psychologickou a pedagogickou výbavu preventivního pracovníka, čtvrtý je prakticko-aplikační modul, pátý modul jsou odborné stáže a šestý modul obsahuje prezentace, sdílení výstupů a evaluační, přezkušovací, část. Výstupem z kurzu bude osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu pro metodiky prevence dle zákonných norem daných vyhláškou č. 317/2005, § 9, Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v PPRCH ve školství, tj. třetí kvalifikační stupeň „pokročilá úroveň – pokročilý preventivní pracovník“.

Kurz je dvouletý a jeho absolventi studium završí písemnou a ústní závěrečnou zkouškou. Výstupem z kurzu bude osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu pro metodiky prevence dle zákonných norem daných:

1) vyhláškou č. 317/2005 §9 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků včetně podmínek dle Standardů pro udělování akreditací DVPP, bod 6c) Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů,

2) §9a zákona 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a podle §9a zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,

3) podmínkami definovanými Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování a příslušný Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v PPRCH ve školství tj. třetí kvalifikační stupeň „pokročilá úroveň – pokročilý preventivní pracovník“

Stručný sylabus ke stažení zde >>.

CÍLOVÁ SKUPINA:

školní metodici prevence, lektoři prevence, pracovníci NNO a školských zařízení (lektor prevence, pedagog, výchovný pracovník, pracovník s mládeží, pracovník nízkoprahového zařízení pro děti a mládež), kteří pracují na poli primární prevence RCH.


MÍSTO KONÁNÍ:

Strakonice (prostory DO SVĚTA z.s.), seminární a vzdělávací prostory zařízení na území jižních Čech, ubytovací a vzdělávací střediska vybraná pro potřeby kurzu a osobní potřeby účastníků, odpovídající vyhovujícím poměrem ceny, kvality a nabízených služeb.


KURZOVNÉ:

16.990 Kč (cca 68Kč za 1 hod.)

Úhradu proveďte na č.ú. 2100151905 / 2010 Fio banka, a.s.

Variabilní symbol:

  • Pokud vám bude částka fakturována (např. na ičo školy) variabilní symbol bude číslo faktury a platbu provedete až na základě faktury. Pokud si hradíte kurz sami, variabilním symbolem bude vaše rodné číslo.

  • Do poznámky prosím uveďte své příjmení a např. kurz 250 nebo název školy a kurz 250


Kurzovné lze také rozdělit do splátek (po dohodě), do ceny není zahrnuto cestovné, ubytování a stravné účastníků)


Stornopoplatky při zrušení účasti:

40 - 15 dní před zahájením - 20% kurzovného

14 - 4 dny před zahájením - 50% kurzovného

Do 3 dnů před zahájením kurzovné nevracíme.


PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Kurz organizačně zajišťují pracovníci DO SVĚTA z.s.. Vedení jednotlivých bloků zajišťují také externí školitelé, kteří jsou do kurzu zváni pro svoji praktickou zkušenost v dané oblasti.

Odborný garant: Mgr. Štefan Schwarc, 607 652 862, dosveta@dosveta.org

Kontaktní osoba: Josef Hruška, 725 373 864, hruska@dosveta.org

Více informací o týmu zde: tým DO SVĚTA

Kurz je akreditovaný jako DVPP MŠMT pod názvem: "Studium výkonu specializovaných činností - metodik prevence" a pod č.j.: MSMT-27888/2015-1-651.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE IHNED ZDE: přejít na přihlášku

Aktuální letáčky s informacemi si můžete stáhnout zde:

Termíny setkání skupiny 2020-2022:

1. setkání: 4. - 6. prosince 2020 (3 dny)

2. setkání: 8. - 9. ledna 2021

3. setkání: 12. - 13. února 2021

4. setkání: 5. - 6. března 2021

5. setkání: 9. - 10. dubna 2021

6. setkání: 11. - 13. června

letní prázdniny

7. setkání: 17. - 18. září 2021

8. setkání: 8. - 9. října 2021

9. setkání: 12. - 13. listopadu 2021

10. setkání: 10. - 11. prosince 2021

11. setkání: 7. - 8. ledna 2022

12. setkání: 11. - 12. února 2022