Historie a poslání spolku

Historie

Programy prevence DO SVĚTA navazují na dlouholetou historii programů prevence občanského sdružení PREVENT. Primárně preventivní aktivity PREVENT byly v různém rozsahu realizovány již od vzniku sdružení, tedy od roku 1999. Po dvou letech hledání a práce dozrál program primární prevence v ucelený dlouhodobý projekt, který jsme od roku 2001 realizovali pod názvem Cesta poznání. Byl veden Mgr. Jaroslavou Haisovou a Mgr. Jindřichem Haisem, kteří jej však od roku 2005 již nerealizují pod hlavičkou DO SVĚTA, ale v rámci svých soukromých aktivit.

V roce 2006 vznikl projekt Primární prevence pro region Strakonice, který byl od srpna 2006 veden Mgr. Štefanem Schwarcem (vedoucí programu PP), od roku 2007 jsme zahájili činnost se stejnou nabídkou programů primární prevence i pro region České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice potažmo celý JČK.

Rokem 2012 se přesouvají programy prevence PREVENT pod hlavičku občanského sdružení DO SVĚTA s navázáním na původní poslání a včetně zachování náplně a personálního obsazení. Programy prevence rozšiřují pole působnosti o region Táborsko a v polovině roku 2013 se vedení programů prevence ujímá Josef Hruška. Zároveň se tým rozšiřuje o Mgr. Lenku Vyternovou. V roce 2014 se z občanského sdružení DO SVĚTA stává zapsaný spolek a na jaře téhož roku úspěšně prochází procesem certifikace odborné způsobilosti v oblasti všeobecné primární prevence rizikového chování. Zároveň se spolek aktivně snaží a celou vzdělávací a poradenskou koncepci ve své náplni.

V roce 2015 se stáváme první organizací v ČR, která reaguje na Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v PPRCH ve školství realizací unikátních vzdělávacích produktů "80" a "96", spolu se Specializačním studiem pro školní metodiky prevence a dalšími kurzy DVPP. Rozšiřujeme portfolio služeb o poradenství a terapii. Na začátku roku 2017 se tým prevence rozšiřuje o Bc. Veroniku Röhrerovou.

Poslání

Posláním spolku je zejména:

  • Podpora, organizace a realizace aktivit směřujících ke zdravému způsobu života a rozvoje osobnosti směrem k plnohodnotnému prožívání.
  • Podpora, organizace a realizace aktivit, které podporují a rozvíjejí oblast prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů
  • Organizace dalších činností, jako jsou odborné poradenství, vzdělávání a individuální rozvoj odborníků, rodičů i laické veřejnosti.

Spolek navazuje a udržuje vztahy s různými institucemi, které mají stejný cíl, a dále vstupuje do kontaktu s institucemi, které mu umožňují vyvíjet aktivitu v oblasti prevence a dalšího formálního i neformálního vzdělávání.

Spolek organizuje vzdělávací kurzy, přednášky a semináře zaměřené na vzdělávání pracovníků v oblasti školství, zdravotnictví a sociální.

Dále vytváří program a pracoviště, které bude poskytovat informace a pomoc v oblasti primární prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů, osobnostního růstu a povede k etickému vztahu k životu.

V této oblasti spolek organizuje i odbornou podporu a pomoc. Spolek se účastní dotačních a jiných programů podpor z veřejných i soukromých zdrojů.

Spolek organizuje odborné stáže v ČR a zahraničí na pracovištích zabývající se podobnou problematikou. Navazuje kontakty a spolupráci s analogickými a příbuznými zahraničními organizacemi a odbornými společnostmi.