Historie a poslání spolku

Historie

Náš spolek vznikl v roce 2011 jako krásné "dítě" mateřského sdružení Prevent. Prevent dělal prevenci od roku 1999 ale v roce 2006 se etabloval jako krajský - jihočeský poskytovatel prevence. Postupně se agenda rozrůstala a tak v roce 2011 došlo, díky velkorysé nabídce o.s. Prevent k přesunu aktivit pod nové sdružení DO SVĚTA. A bylo to.

Rokem 2012 jsme jako nové občanského sdružení DO SVĚTA navázali na původní poslání a misi. Programy prevence rozšiřují pole působnosti o region Táborsko a v polovině roku 2013 se vedení programů prevence ujímá Josef Hruška. Zároveň se tým rozšiřuje o Mgr. Lenku Vyternovou. V roce 2014 se z občanského sdružení DO SVĚTA stává zapsaný spolek a na jaře téhož roku úspěšně prochází procesem certifikace odborné způsobilosti v oblasti všeobecné primární prevence rizikového chování. Zároveň se spolek aktivně snaží a celou vzdělávací a poradenskou koncepci ve své náplni.

Aktivity byly původně směřovány do školství jako podpora pedagogům, školám, rodičům a dětem. Pracovali jsme jako školitelé v oblasti zážitkové pedagogiky a prevence, pracovali jsme cca 6000 dětmi z kraje ročně a realizovali jsme adaptační kurzy. Pak v rámci rozvoje přišla krize, ze které jsme vyšli jako školitelé pedagogů v celé republice s vlastní nedotační aktivitou.

Jsme akreditovanou, certifikovanou organizací a od roku 2015 jsme se rozrostli o selektivní prevenci a psychoterapeutickou a poradenskou složku. Realizujeme aktivity také pro ziskový sektor a náš tým posílil o 3 lidi.

klíčová slova o nás

CO DĚLÁ NAŠÍ PRÁCI CHARAKTERISTICKOU?

Oblasti ve kterých pracujeme:

Poslání

Posláním spolku je zejména:

  • Podpora, organizace a realizace aktivit směřujících ke zdravému způsobu života a rozvoje osobnosti směrem k plnohodnotnému prožívání.
  • Podpora, organizace a realizace aktivit, které podporují a rozvíjejí oblast prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů
  • Organizace dalších činností, jako jsou odborné poradenství, vzdělávání a individuální rozvoj odborníků, rodičů i laické veřejnosti.

Spolek navazuje a udržuje vztahy s různými institucemi, které mají stejný cíl, a dále vstupuje do kontaktu s institucemi, které mu umožňují vyvíjet aktivitu v oblasti prevence a dalšího formálního i neformálního vzdělávání.

Spolek organizuje vzdělávací kurzy, přednášky a semináře zaměřené na vzdělávání pracovníků v oblasti školství, zdravotnictví a sociální.

Dále vytváří program a pracoviště, které bude poskytovat informace a pomoc v oblasti primární prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů, osobnostního růstu a povede k etickému vztahu k životu.

V této oblasti spolek organizuje i odbornou podporu a pomoc. Spolek se účastní dotačních a jiných programů podpor z veřejných i soukromých zdrojů.

Spolek organizuje odborné stáže v ČR a zahraničí na pracovištích zabývající se podobnou problematikou. Navazuje kontakty a spolupráci s analogickými a příbuznými zahraničními organizacemi a odbornými společnostmi.