Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů – informační memorandum dle nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

DO SVĚTA z.s., Heydukova 349, 386 01 Strakonice, ič: 69092028 dále jen spolek je subjektem spolupracujícím a aktivním v oblasti primární prevence rizikového chování. Z tohoto titulu jsme také správci několika typů osobních údajů, které chráníme, co jen můžeme. Prohlašujeme, že podnikáme opatření, abychom zabezpečili data proti zásahům třetích osob.

V tomto memorandu jsou obsaženy hlavní principy ochrany a informace o zpracovávaných údajích.

A. O správci údajů

• Jsme DO SVĚTA z.s., Heydukova 349, 386 01 Strakonice, ič: 69092028 dále jen spolek, telefon +420 607 652 862, e-mail: dosveta@dosveta.org. Při zpracovávání osobních údajů odpovídáme za dodržování veškerých platných právních předpisů na území České republiky. Zavedli jsme pravidla pro zpracování osobních údajů které splňují standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení maximálního zabezpečení při zpracování osobních údajů.

B. Typy osobních údajů, které zpracováváme

• Zpracováváme pouze takové údaje, které nám jsou poskytnuty v souvislosti s naší činností spolku, většinou jsou veřejně dostupné, a nebo vznikly vzájemnou spoluprací. Zejména jde o údaje, které jsou nezbytně nutné k uzavření smlouvy o realizaci programů primární, selektivní primární prevence včetně adaptačních kurzů a dalších programů v oblasti, nebo v souvislosti s organizací školení. Tyto smlouvy – kontrakty jsou dojednávány dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování (včetně všech odpovídajících aktuálních metodických pokynů a vyhlášek MŠMT) a o poskytování vzdělávaní dle akreditačního systému DVPP MŠMT (zákon č. 563/2004 Sb., vyhláška č. 317/2005 Sb.) a akreditačního vzdělávacího systému MPSV (vyhláška č. 176/2009 Sb.). V souvislosti se školeními, využíváme osobních souhlasů klientů, externích zpracovatelů dat jako jsou google-kontakty atp..

• Prohlašujeme, že nezpracováváme žádné citlivé osobní údaje.

• Programy primární prevence rizikového chování jsou poskytovány cílovému subjektu v zásadě anonymně a tak je zpracováván pouze zlomek organizačních a veřejných kontaktů. Souhlas je zde na základě školského zákona a je tedy věcí souhlasu rodičů uděleného škole.

Zpracováváme následující údaje:

Sekce primární prevence

• Základní kontaktní údaje spolupracujících škol (název, adresa, telefonní číslo, email, IČO).

• Základní kontaktní údaje spolupracujících pedagogů a vedení škol (jméno a příjmení, telefonní číslo, email).

• Základní údaje o spolupracujících školních třídách (název třídy, počet žáků, jméno a příjmení třídního učitele).

Sekce kurzy a dvpp

• Základní kontaktní údaje zájemců a účastníků vzdělávacích aktivit (jméno a příjmení, datum narození, instituce ve které pracují, telefonní číslo, email, fakturační adresu). Datum narození je potřebný pro získání certifikátu dle akreditačních podmínek.

· Pro oblast informování o nabízených školeních využíváme externí aplikaci smartemailing, kde skladujeme pouze název firmy, či jméno a příjmení a kontaktní e-mail.

C. Důvody pro zpracování údajů

• Spolek zpracovává osobní údaje za účelem poskytování programů primární prevence rizikového chování a vzdělávání. Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je možnost poskytovat a nabízet Vám aktivity spolku, o které jste již projevili zájem.

• V některých případech jsme nuceni a oprávněni zpracovat osobní údaje bez vašeho souhlasu, a to za účelem poskytování našich programů. Na základě právních opodstatnění jsme oprávněni tyto osobní údaje zpracovávat a to zejména v případech jako je plnění smlouvy a povinností, plnění právní povinnosti organizace, oprávněný zájem spolku. Pro případy, kdy nezakládáme zpracování údajů na výše zmíněném, vyžádáme si váš informovaný souhlas.

• Souhlas můžete kdykoli odvolat, a to i bez uvedení důvodu.

• Pokud souhlasíte se zpracováním jiných než výše uvedených osobních údajů, musí být tento souhlas v písemné formě. Souhlas se uděluje s účinností dnem poskytnutí souhlasu. Souhlas je platný do jeho odvolání. V případě, že dříve, než souhlas odvoláte, již nebude existovat legitimní účel pro zpracování Vašich osobních údajů, tyto osobní údaje organizace zlikviduje.

D. Délka zpracování Vašich údajů

• Vaše údaje zpracováváme jen po dobu nezbytnou, zejména danou progresí naší spolupráce a dále dalších subjektů, jakými jsou zejména donoři typu MŠMT, Jihočeský kraj, obce, atd.

• Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich programů, po celou dobu určenou smluvním vztahem mezi námi a to včetně ústní formy a následně po dobu, ke které nás zavazují další zákonné normy.

• A také vás chceme upozornit, že některé osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění všech našich povinností, vyplývajících z naší vzájemné smlouvy či právních povinností obecných předpisů, musíme zpracovávat tato data bez ohledu na Vámi udělený souhlas a to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a to i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

E. Přístup k údajům

• Vaše osobní údaje nikomu účelně nedáváme, žádné další osobě bez Vašeho výslovného souhlasu s výjimkou situací vyplývajících z dalších právních norem.

• Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

• Zpracovatelem (třetí stranou), který může mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy programu, který využíváte, nebo jste využívali, jsou:

   • účetní firma: Věra Kontríková, Střelské Hoštice - Střelskohoštická Lhota 49, PSČ 38601, Ič: 62521594
   • emailová služba: SmartSelling a.s. Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372, DIČ: CZ29210372

F. Vaše práva na ochranu osobních údajů

• Ve vztahu k osobním údajům máte následující práva:

   • právo proti zpracování osobních údajů se odvolat,
   • právo osobní údaje opravit či doplnit,
   • právo požadovat omezení zpracování,
   • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,
   • právo požadovat přenesení údajů,
   • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
   • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech,
   • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

• Žádný z Vašich osobních údajů nemůže být opraven či vymazán, pokud by tím byla narušena některá ze zákonných povinností správce osobních údajů.

• Tyto informace o ochraně osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 05. 2018 a mohou být průběžně aktualizovány.

• Informace související se zpracováním Vašich osobních údajů Vám budou předány srozumitelně a jasně vždy v rámci poskytování našich služeb.