výjezdové programy ADAPTAČNÍ KURZY

V časopise Gymnasion jsme publikovali článek o Adaptačních kurzech. Celé číslo si můžete stáhnout na: http://gymnasion.org .

1)

2)

3)

4)

5)

Dobrý start - výjezdový program

Jde o program prevence aktuálně pomáhající dobrému návratu do školy a běžnému školního rytmu.

formát známých adaptačních kurzů, ale na rozdíl od adapťáků není jen pro nově vzniklé kolektivy. Adaptace je vysoce potřebná pro všechny ročníky, po koronavirovém půlročním přerušení běžného rytmu školy. Máte tedy příležitost pro "DOBRÝ START". Zároveň jde i o prevenci rizikového chování, otevírají se např. témata sociální izolace od vrstevníků, ztráta návyků a pravidelnosti.

Nabízíme vám tento "speciální" adaptační kurz po karanténě, který může nabídnout:

z pohledu učitele:

  • časový prostor pro individuální rozhovory učitele a žáků

  • "dobrý start" po karanténě

  • zjištění rozdílů ve znalostech

  • zavedení nových režimů, pravidel školy pro rozjezd učiva

  • pozorování žáků v netradičních situacích

  • nastavení individuálních učebních cílů

  • podporu kvalitního sociálního klimatu

  • dalších cíle z tradičních "adapťáků"

z pohledu žáků:

  • znovu objevit třídu a spolužáky, znovu pozvolna začít

  • pracovat s učebními dovednostmi

  • rozvíjet svoji schopnost se učit

  • spolupracovat, řešit úkoly

  • pomáhat a podporovat slabší v kolektivu

  • další témata z oblasti prevence rizikového chování

Výjezdová prevence

Jde o program prevence, který je zasazen do výjezdu třídy s učitelem. Má formát známých adaptačních kurzů, ale na rozdíl od adapťáků není jen pro nově vzniklé kolektivy. Jako výjezdový program je efektivnější a posiluje kvalitní třídní vztahy a klima.

Preventivní témata kurzu jsou zaměřena na:

 • podporu pozitivních vztahů v třídním kolektivu

 • kvalita vztahů žák – žák, žák – třída, učitel – žák, učitel – třída

 • teoretický a zážitkový blok o toleranci, respektu, agresivitě a šikaně

 • rozvoj znalostí, dovedností, postojů

 • vysoká "inkluzivnost" výjezdového programu (možnost využít tzv. šablony)

 • nastavitelnost preventivního tématu spolu s učitelem

 • snadnější přechody na druhý, třetí stupeň (u 6. tř. a 9. tř.)

 • propojitelnost s minimálním preventivním programem a návaznost v dalších školních prevencích

Dojednáme to, kontaktujte nás !

Garant programu: Mgr. Dominika Váňová

Tel: +420 791 912 696, E-mail: dominika@dosveta.org


Rozsah a detaily zakázky je dojednán individuálně s vedením školy.

SEZNAMOvací kurz

1,5 denní adaptační kurz

Cena: 28 000 Kč + cestovní náklady

Program je zaměřen na seznámení žáků, nastavení prvního pozitivního kontaktu mezi dětmi a dobrou komunikaci s třídním učitelem. Cílem je rozvíjet sociální dovednosti a vytvořit první společné prožitky. Program je postaven na seznamovacích, komunikačních hrách, pohybových a kreativních aktivitách.

Míra adaptace je mírná. Program je rychlý a je možné jím realizovat větší objem tříd.

Jedná se o nejvíce objednávanou formu adaptačních kurzů.

Hlavní cíle:

 • usnadnění přestupu či nástupu žáků do dalšího stupně školy

 • proseznámení žáků

 • kontrolované, hravé prostředí pro bourání prvních dojmů, úzkostí, obav a případně starých negativních vzorců

 • vytvoření vazeb mezi žáky a učiteli

Kurz je primárně určen 6. ročníkům ZŠ, popřípadě prvním ročníkům SŠ a OU. Dále pak kolektivům, kde dochází např. ke sloučení dvou tříd, změně třídního učitele či jiné zásadní změně ve skupině.

ADAPtační kurz

2,5 denní adaptační kurz

Cena: 35 500 Kč + cestovní náklady

Tento kurz má podobné cíle jako seznamovací, ale jde více do hloubky tím, že kolektiv získá delší zážitek, který má silnější dopad. Působí jako prevence rizikové chování, selhávání ve škole a pomáhá snazší adaptaci na školu.

Míra adaptace je střední. Vzájemné poznání žáků, které ve škole trvá většinou měsíce, je zde možné nastartovat a významně urychlit během několika dní.

Hlavní cíle:

 • usnadnění nástupu žáků na střední školu

 • vytvoření základů pozitivního klimatu v kolektivu

 • vytvoření vazeb mezi žáky a učiteli

 • seznámení s technikami efektivního učení a jeho využití v praxi

 • jednotlivci pomáhá najít místo ve skupině, poznat své silné a slabé stránky, což může pomoci při překonávání tzv. školní neúspěšnosti

Kurzy jsou určeny prvním ročníkům SŠ a OU.

STMELOVací kurz

5 denní adaptační kurz

Cena: 45 000 Kč + cestovní náklady

Kolektiv projde komplexním zážitkovým programem s využitím zážitkové pedagogiky. Vytvoří si významný, silný společný prožitek. Kurz obsahuje všechny prvky v předchozích dvou kurzů. Kolektiv pozná, co to znamená být spolu 4 noci.

Míra adaptace na školu je vysoká. U nových tříd je hlavním cílem seznámení žáků s třídním učitelem, mezi sebou a usnadnění přestupu na další stupeň vzdělávání. S kolektivem lektoři pracují na vytvoření atmosféry důvěry a spolupráce. Spolužáci se mohou poznat v reálných situacích.

Hlavní cíle:

 • stmelení třídy

 • vytvoření a prohloubení vzájemné důvěry

 • rozvoj kooperativních dovedností

 • rozvoj schopnosti otevřené komunikace

 • práce s chybou a reflexí

 • rozvoj respektu k odlišným postojům, tolerance

 • příležitost k tomu, aby si žáci na základě vlastních zkušeností sami zformulovali pravidla chování ve třídě

 • posílení pocitu odpovědnosti vůči vlastní osobě i vůči kolektivu třídy

 • porozumění důsledkům svého chování a přijmutí zodpovědnosti

 • silný tmelící zážitek

 • přenos pravidel školy a charakteristik k novým studentům, hladké zážitkové učení těmto strukturám

Kurzy jsou určeny prvním ročníkům SŠ a OU.

!!! žádejte u svých zřizovatelů finance na prevenci po koronavirové karanténě !!!

naše Adaptační kurzy umožňují:

 • vzájemné seznámení a poznání třídního učitele a skupinou žáků/studentů

 • získat pozitivní zkušenost se spolužáky a třídním učitelem

 • podpořit kvalitní sociální vazby

 • po stránce individuální pomáhá žákovi/studentovi nalézt své místo ve skupině a rychle si zvyknout na nové prostředí

 • zvědomit očekávání studentů od nového prostředí a tím umožnit jemnější přechod na 2. stupeň ZŠ nebo středoškolský typ studia

 • zapojit třídního učitele do vybraných aktivit jako spolulektora

 • působit jako prvek prevence rizikového chování se zaměřením na podporu pozitivních vztahů v třídní kolektivu

 • přenos pravidel, specifik a charakteristiky školy

 • společný silný třídní učební zážitek

 • pracovat s konkrétními preventivními tématy jako šikana, závislosti, rizikové sexuální chování a další

 • pracovat s tématy, které upřednostňujete jako škola a potřebujete jim věnovat čas

Cena: Je odvozena od délky kurzu. Je domlouvána individuálně.

orientační cena: 1,5 denní kurz je za 28 000 Kč / 2,5 denní (tj. například pondělí až středa) 35 500 Kč / 5 denní (pondělí - pátek) 45 000 Kč

V našich cenách není zahrnuto cestovné žáků, ubytování a strava žáků, pedagogů školy a lektorů.

Dojednáme to, kontaktujte nás !

Garant programu: Mgr. Dominika Váňová

Tel: +420 791 912 696, e-mail: dominika@dosveta.org

!!! žádejte u svých zřizovatelů o finance na výjezdovou prevenci pro vaši školu !!!

O metodách našich kurzů:

Naše adaptační kurzy pracují s prvky zážitkové pedagogiky a neformálního vzdělávání, která využívá prožitek a zkušenost jako prostředky výchovy a vzdělávání. Kurzy jsou primárně určeny prvním ročníkům SŠ a OU a 6. ročníkům ZŠ. Dále pak kolektivům, kde dochází např. ke sloučení dvou tříd, změně třídního učitele či jiné zásadní změně ve skupině.

U středních i základních škol považujeme adaptační kurz za první blok komplexního programu primární prevence. Od tohoto bodu se odvíjejí a na něj navazují další bloky prevence rizikového chování.

Adaptační kurzy jsou zaměřeny na týmovou spolupráci, vzájemné seznámení, poznání mezi studenty a třídním učitelem.

Studenti dostanou možnost strávit společně s třídním učitelem a instruktory určitý čas (dle domluvy se školou - nejméně 1 den - cca 12 hodin, čím více dní, tím větší efektivita) tak, aby se formou her, činností a aktivit různého druhu navzájem poznali, aktivně prožili určité situace a získali pozitivní zkušenosti, které jim pomohou řešit různorodé problémy a aby tak získali dovednosti a schopnosti obstát v náročných sociálních a životních podmínkách a lépe se vyrovnali např. s přechodem na středoškolský typ studia.

Dále se snažíme postavit program tak, aby pomohl a usnadnil třídnímu učiteli adaptaci na skupinu, zvýšil třídní vědomí odpovědnosti a motivoval studenty pro spolupráci.

Realizační tým je zpravidla tříčlenný:

1. Šéf lektor je zodpovědný za průběh adaptačního kurzu a poskytování zpětné vazby pedagogům, má zpravidla vysokoškolské vzdělání humanitního směru (např. psychologie, sociální práce, pedagogika), má výcvik v krizové intervenci, výcvik v práci se skupinou, výcvik v zážitkové pedagogice a několikaletou praxi

2. Lektor je zodpovědný za dílčí aktivity, až na výjimky vysokoškolský student zpravidla humanitního směru, má výcvik v práci se skupinou, výcvik v zážitkové pedagogice a několikaletou praxi

3. Elév či Lektor má zodpovědnost za dílčí aktivity, výcvik v práci se skupinou a výcvik v zážitkové pedagogice

Před každým kurzem proběhne setkání s vedením školy, třídními učiteli, školním metodikem prevence a dalším pedagogickým personálem, který by případně byl přítomný na kurzu. Na tomto setkání budou představeny konkrétní cíle kurzu, které budou doplněny o cíle dílčí ze strany třídních učitelů a probrány jejich očekávání. Bude nastavena konkrétní zakázka a sepsán kontrakt.

Historie našich adaptačních kurzů

První adaptační kurzy jsme začali realizovat před více než 15ti lety, tehdy jsme jim neříkali adaptační kurzy, ale jen „24“, čtyřiadvacítka. Dvacet čtyři hodin intenzivního prožitku, který spojuje. Postupem času spolu s přibývajícími zkušenostmi jsme zjistili, že vše trvalé potřebuje trochu více času a hloubky. Skupina neznámých lidí, které svedou okolnosti dohromady, prochází určitým procesem. Všimli jsme si tohoto procesu a začali jej řídit a cíleně používat jako jeden z hlavních nástrojů. Vznikly třídenní kurzy, kterým jsme neříkali „72“, ale pojmenovali jsme je „ Na jedné lodi“. Tyto kurzy existují dodnes. Na základě nových zkušeností a znalostí dále rozvíjíme jednotlivé aspekty práce se skupinou. V současnosti jsou kurzy „Na jedné lodi“ stále častěji nahrazovány obecným názvem adaptační kurz. Stále se jedná o kurz s atmosférou námořní cesty, která právě začíná, nebo podobné téma symbolizující počátek nadcházející cesty. Toto období, kdy se rodí a formují vztahy, které budou do značné míry určovat atmosféru ve třídě, cítíme jako klíčové. Pracujeme s tímto momentem „zrození“. Ten pak slouží jako odrazový můstek k další práci ve třídě v navazujících blocích primární prevence. Pokud použijeme metaforu plavby. Neopouštíme posádku po jejím vyplutí, ale provázíme ji na její cestě až k cíli.

Díky potřebě a chuti se neustále rozvíjet jsme vytvořili celou řadu hávů našich adaptačních kurzů, které symbolizují počátek skupiny a cestu, která je čeká. Námořnické téma „Na jedné lodi" bylo prvním z nich. S úspěchem jsme realizovali např. kurzy "K2" na téma horolezecké expedice směřující k vysněnému vrcholu, "Stroj času" byl prostorem pro setkání badatelů různých historických událostí. A nebo "Apollo 13", kurz s tématem události, jež vyžadovala výrazné týmové zapojení pro celkový úspěch vesmírné mise. Zájemci o naše adaptační kurzy si mohou vybrat z nabídky témat, nebo si dokonce objednat téma dle vlastního návrhu. Součástí metody zážitkové pedagogiky je i práce s momentem překvapení, čehož lektoři mohou využít při tvorbě nového, jedinečného tématu kurzu, který může být právě ten Váš.