SELEKTIVnÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Základním principem primární prevence rizikového chování je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. 

Do tříd vstupujeme s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. 

Rozlišujeme programy všeobecné a selektivní prevence.

SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Programy SPP se zaměřují na třídní skupiny, u kterých je ve zvýšené míře riziko vzniku rizikového chování, nebo u kterých již v menší formě existuje. Reagují na specifickou situaci v třídním kolektivu.

Obvyklými tématy bývají:


Tyto programy realizujeme v jednotlivých třídních kolektivech v bloku zpravidla čtyř setkání (2h+3h+3h+3h) nebo dle předchozí dohody. Mezi jednotlivými vstupy do třídy je odstup cca 1-2 týdny. Spolupráce třídního učitele na programu SPP je zásadní (před každým vstupem do třídy a po něm probíhá cca 45min. konzultace s třídním učitelem a případně dalšími osobami z poradenského systému školy, např. metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog).

Cena programů SPP závisí na grantové podpoře MŠMT, JčK aj. V případě podpory zmíněných subjektů je cena za celý blok 11.000 Kč, jinak je reálná cena 32.200 Kč. K celkové ceně se připočítají cestovní náklady.

Pro realizaci programu je nezbytná účast alespoň 85% žáků/studentů.

Doplňující nabídka

V případě zájmu o programy selektivní prevence nás neváhejte kontaktovat.

Josef Hruška

hruska@dosveta.org

+420 725 373 864

Programy prevence mají podporu: