SELEKTIVnÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Základním principem primární prevence rizikového chování je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti.

Do tříd vstupujeme s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky.

Rozlišujeme programy všeobecné a selektivní prevence.

SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Programy SPP se zaměřují na skupiny, u kterých je ve zvýšené míře riziko vzniku rizikového chování, nebo u kterých již v menší formě existuje. Reagují na specifickou situaci v třídním kolektivu.

Tyto programy realizujeme v jednotlivých třídních kolektivech v bloku tří setkání s celkovou dotací 8h (2h+3h+3h). Mezi jednotlivými vstupy do třídy je odstup cca 1-2 týdny. Spolupráce třídního učitele na programu SPP je zásadní (před každým vstupem do třídy a po něm probíhá cca 45min. konzultace s třídním učitelem a dalšími osobami z poradenského systému školy, např. školní metodik, výchovný poradce, školní psycholog).

Cena programů SPP závisí na grantové podpoře MŠMT, JčK aj. V případě podpory zmíněných subjektů je cena za celý blok 6.000 Kč + cestovní náklady, bez podpory 17.600 Kč (resp. 2.200 Kč/h) + cestovní náklady.

Pro realizaci programu je nezbytná účast alespoň 85% žáků/studentů.


Hlavními tématy jsou vztahy v třídním kolektivu (nefunkční spolupráce, narušená důvěra a komunikace, izolované skupiny, vyčleňování jedinců, nízká míra bezpečí apod.)

Co neposkytujeme jsou:

  • megaakce alá "kino" nebo "kulturák"

  • aktivity kratší než 3 hodiny

  • "běhy proti drogám"

  • besedy s exuživately


Kapacita organizace jsou 2 programy současně. Podmínky a data je třeba dojednat s dostatečným předstihem (doporučujeme alespoň 6 měsíců před programem).


V případě zájmu o programy prevence nás neváhejte kontaktovat:

Josef Hruška

hruska@dosveta.org

+420 725 373 864

Programy prevence mají podporu: