Všeobecná primární PREVENCE

odkazy na novinky v prevenci

Základním principem primární prevence rizikového chování je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti.

Do tříd vstupujeme s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky.

Rozlišujeme programy všeobecné a selektivní prevence.

VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Programy VPP jsou zaměřeny se na běžné třídy (resp. děti a mládež) bez rozdělování na méně či více rizikové.

Tyto programy realizujeme v jednotlivých třídních kolektivech s přítomností třídního učitele. Programy trvají zpravidla 4 vyučovací hodiny (možné jsou 3).

Naší běžnou praxí je realizace programů na I. a II. stupni ZŠ a na SŠ (včetně víceletých gymnázií).

Cena programů VPP závisí na grantové podpoře MŠMT, JčK aj. V případě podpory je cena za jeden program 75 Kč/žák/program + cestovní náklady, bez podpory 1.400 Kč/hod/program + cestovní náklady.


Témata programů specifické primární prevence jsou:

Programy všeobecné primární prevence DO SVĚTA naplňují standardy odborné způsobilosti, viz certifikát:

Programy prevence mají podporu: