Filozofie, principy a kodexy programu prevence

Základní ideou projektu primární prevence DO SVĚTA je pomáhat s tvorbou prevence na školách, dále s volbou obsahů a konečně realizací primárně preventivních aktivit. Do uceleného obrazu aktivit v tomto projektu patří také oblast získávání finančních zdrojů, která, jak chápeme, je pro mnoho škol velmi zatěžující.

Základní charakteristika aktivit odpovídá standardům v primární prevenci, tj, odbornost, dlouhodobost, interaktivnost, tvořivost, pružnost. Jedná se o tzv. specifickou prevenci tj:

 • primární prevence specificky zaměřená na určitou oblast (např. drogy, šikanu, sexuálně rizikové chování)

 • konkrétně zaměřené preventivní aktivity (tj. nikoli "sportem proti drogám", ale přenosy informací, nácviky psychosociálních dovedností, prožitkové techniky zaměřené na problémovou oblast, poradenství, atd.)

 • aktivity pro specifickou cílovou skupinu (tj. skupinu nejvíce ohroženou)

Obecné principy

 • Otevřenost - veřejná přístupnost programu bez ohledu na věk, rasu, pohlaví, politické přesvědčení, náboženské vyznání, právní a společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Klienti se mohou podílet na tvorbě a nastavení programu, vyjadřovat se k problémům.

 • Kontinuita - důraz je kladen na zachování kontinuity uvnitř programu (jednotlivá témata na sebe navazují a vzájemně se doplňují) i vně programu (spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti prevence užívání návykových látek).

 • Komplexnost - program se zaměřuje nejen na specifická témata rizikového chování (např.problematiku užívání legálních i nelegálních návykových látek), ale i na rozvoj sociálních dovedností (schopnost čelit sociálnímu tlaku vrstevníků, komunikativní dovednosti, posilování sebevědomí, možnosti efektivního řešení problémů), zdraví a životní styl.

 • Interaktivita - program zahrnuje aktivní účast cílové skupiny s využitím různých forem práce.

 • Flexibilita - program reaguje na aktuální potřeby cílové skupiny, přizpůsobuje se novým trendům v oblasti drogové problematiky.

 • Cílenost - dílčí aktivity a zvolené metody jsou přizpůsobeny dané cílové skupině a jejím specifikům a potřebám.

 • Profesionalita, teoretická a praktická připravenost realizátora - pracovník realizující program má základní teoretické znalosti z oblasti témat rizikového chování a praktické dovednosti v práci s danou cílovou skupinou. Znalosti pracovníků vycházejí mj. z Ucelené metodické koncepce Primární prevence DO SVĚTA.

 • Důvěrnost - veškeré jmenovité údaje o klientově zdravotním stavu, drogové kariéře atp. jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez jeho souhlasu, případně bez jeho souhlasu, případně bez jeho vědomí, jestliže je zařízení povinno je poskytnout

 • Možnost kontaktu v odborném zařízení - program nabízí v případě potřeby možnost kontaktu v odborném zařízení v psychosociální síti služeb v daném regionu.

 • Důraz na kontext primární prevence - program je vytvořen na základě znalosti specifik a potřeb dané lokality, zahrnuje spolupráci s pedagogy, rodiči a nejbližším sociálním okolím cílové skupiny.

 • Princip vyváženosti podávaných informací – pracovníci realizující program podávají informace zahrnující a respektující různé úhly pohledu na oblast návykových látek, informace nezatížené jakoukoli ideologií. Podávané informace vycházejí z tzv. evidence based přístupu (přístupu založeného na vědeckém výzkumu, důkazech a klinických zkušenostech).

 • Nediskriminační přístup – program, pokud je realizován, je maximálně otevřený, přístupný a v jeho přípravě, průběhu i závěru je stavěno na nediskriminačních základech.

 • Respektování práv, přání a potřeb klientů

 • Individuální přístup – aktivity programu dbají na úrovni všech svých cílových skupin na individuálnost (škola, pedagog, příjemce i situace jsou jedinečné).

 • Princip odpovědnosti – programy mají být podporou, která nezbavuje školu a pedagogy aktivity a začlenění do práce.

Etický kodex primární prevence DO SVĚTA

1. Etické zásady obecně

1.1 Programy Primární prevence DO SVĚTA jsou založeny na hodnotách demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte. Dále se řídí zákony tohoto státu, které se od uvedených kodexů odvíjejí.

1.2 Člen týmu Primární prevence DO SVĚTA ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

1.3 Mezi základní hodnoty řadíme práva jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii. Tyto principy uplatňujeme v přístupu ke klientům a musí být v souladu nejen s profesionálními povinnostmi, ale i se zákonem.

1.4 Právo každého jedince na seberealizaci je nezpochybnitelné, pokud nedochází k omezení takového práva u druhých osob.

1.5 Člen týmu Primární prevence DO SVĚTA usiluje o zajištění vysoké odborné úrovně, přičemž poskytuje pouze ty služby, které odpovídají Standardům odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence a individuálním kompetencím jednotlivých pracovníků.

1.6 Součástí etického přístupu je dobrá vůle pomáhat na základě znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům, skupinám a komunitám při jejich rozvoji a při řešení konfliktů se společností.

1.7 Profesionální odpovědnost (v rámci pracovně právního vztahu) má prioritu před osobními zájmy.

1.8 Pro pracovníky programu platí absolutní vyloučení alkoholu a drog z pracoviště a z místa konání programu.


2. Etické zásady ve vztahu ke klientům

2.1 Člen týmu Primární prevence DO SVĚTA respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví.

2.2 Člen týmu Primární prevence DO SVĚTA jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva klientů.

2.3 Člen týmu Primární prevence DO SVĚTA pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Chrání klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje jej o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytuje bez jeho souhlasu. Pokud použije získané informace /např. ke studijním aj. účelům, statistické zpracování, zprávy pro instituce/, vždy garantuje anonymitu osobních údajů.

2.4 Člen týmu Primární prevence DO SVĚTA je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti se svým působením v Primární prevenci DO SVĚTA a které se vztahují ke klientům. Této povinnosti jej může zbavit pouze klient nebo jeho zákonný zástupce písemným prohlášením. I v tomto případě je však pracovník Primární prevence DO SVĚTA povinen zvážit zachování mlčenlivosti, pokud je to v zájmu klienta. Tím nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního řádu a povinnost vypovídat před orgány činnými v trestním řízení.

2.5 Člen týmu Primární prevence DO SVĚTA hledá možnosti jak zainteresovat klienty do řešení jejich problémů.

2.6 Člen týmu Primární prevence DO SVĚTA se musí snažit zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, která obsahuje i supervizi, uvědomovat si a zachovávat hranice vlastních kompetencí.


3. Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli

3.1 Člen týmu Primární prevence DO SVĚTA plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků svému zaměstnavateli.

3.2 Zaměstnavatel vytváří takové podmínky, které umožňují členům pracovního týmu závazky přijmout a uplatňovat je v souhlasu s tímto kodexem.

3.3 Člen týmu Primární prevence DO SVĚTA se snaží ovlivňovat pracovní postupy s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb.


4. Etické zásady kolegiality

4.1 Člen týmu Primární prevence DO SVĚTA respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby.

4.2 Člen týmu Primární prevence DO SVĚTA respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborníků. Připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

4.3 Člen týmu Primární prevence DO SVĚTA je povinen konstruktivně spolupracovat s těmi kolegy a odborníky, kteří jsou následně v kontaktu se stejnými klienty. Předává-li klienta do péče kolegovi nebo jinému odborníkovi, pak jej, po vydání klientova písemného souhlasu, může informovat o dosavadním průběhu spolupráce.

4.4 Člen týmu Primární prevence DO SVĚTA upřednostňuje týmovou spolupráci před separací a individuálním pojetím služby.


5. Etické zásady odbornosti a povolání

5.1 Člen týmu Primární prevence DO SVĚTA dbá na udržování a zvyšování prestiže daného typu služby resp. programu.

5.2 Člen týmu Primární prevence DO SVĚTA se snaží o zvyšování odborné úrovně své práce a brání tomu, aby odbornou práci prováděl nekvalifikovaný pracovník nebo bez patřičného vzdělání a průpravy.

5.3 Člen týmu Primární prevence DO SVĚTA je zodpovědný za celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základní předpoklad pro udržení stanoveného standardu služeb a schopnosti řešit etické problémy.

5.4 Členové týmu Primární prevence DO SVĚTA ctí kromě tohoto etického kodexu také svůj profesní kodex, pokud takový existuje (Etický kodex sociálních pracovníků České republiky, Etický kodex ČMPS, Etický kodex AKP apod.)

5.5 Člen týmu Primární prevence DO SVĚTA dodržuje určenou pracovní dobu s ohledem na případy, které vyžadují neodkladné řešení.

5.6 Členů týmu Primární prevence DO SVĚTA se týká ohlašovací povinnost pouze v případech určených zákonem ČR.


6. Postupy při řešení etických problémů

6.1 Závažné i méně závažné etické problémy řeší tým Primární prevence DO SVĚTA v rámci supervize. Každý člen týmu má mít možnost diskutovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci se všemi stranami, kterých se problém týká.

6.2 Úkolem supervize je mj. napomáhat řešit etické problémy, které se jednotlivcům a týmu Primární prevence DO SVĚTA nedaří řešit z vlastních lidských a odborných zdrojů.

6.3 Trvalé porušování etického kodexu je kárně řešeno dle směrnic a pravidel sdružení

Kodex práv a povinností klientů


1. Klient v primární prevenci

Primární prevence v zásadě rozlišuje 2 druhy klientů:

a) objednatel programu Primární prevence (škola či jiné zařízení)

b) příjemce programu Primární prevence (žáci, studenti apod.)

Klienti (objednatelé a příjemci programů primární prevence) jsou poučeni o svých právech ústně pracovníkem – lektorem primární prevence během prvních kontaktů. Práva klientů jsou v písemné a srozumitelné formě součástí písemného kontraktu, který je objednateli primární prevence podepisován. Příjemcům primární prevence jsou práva předána objednatelem a zkráceně ústně sdělena na počátku programu primární prevence, případně jsou spolu s příjemci programu primární prevence sestavena pravidla pro vzájemnou spolupráci.

Pokud má klient zájem, je mu kodex práv a povinností klientů poskytnut ve formě letáku.

Právní odpovědnost:

 • Programy primární prevence jsou považovány za aktivitu školy (ať již na území školy nebo mimo něj), která je plně v gesci Školského zákona a vyhlášek Ministerstva školství nebo dalších právních norem ČR. Prevence rizikového chování je školám takto uložena jako součást výchovného a vzdělávacího procesu. Veškerá právní odpovědnost vyplývá z výše uvedeného a to jak pro objednatele, tak pro realizátora. Pracovníci DO SVĚTA jsou objednatelem najímáni jako lektoři.

Oslovování klientů:

 • Realizátoři programu primární prevence (lektoři) klientům vykají. V případě klientů – příjemců primární prevence si se studenty středních škol a žáky základních škol (7 – 9. třída) na základě společenské dohody tykají (studenti lektorům a lektoři studentům).


2. Práva klientů – příjemců programu primární prevence (žáci, studenti apod.)

 • Klient má právo na respektování své osobnosti a na důstojné zacházení ze strany pracovníků a lektorů primární prevence.

 • Klient má právo na program primární prevence bez ohledu na rasu, národnost, politickou příslušnost, sexuální orientaci, náboženství, pohlaví, zdravotní stav apod.

 • Klient má právo na ohleduplnou a odbornou péči prováděnou kvalifikovanými pracovníky.

 • Klient má právo znát jména pracovníků - lektorů, kteří provádějí program. Má právo žádat služby přiměřené možnostem pracovníků Primární prevence DO SVĚTA.

 • Klient má právo na zachování anonymity v programu. Anonymita nemá vliv na rozsah a kvalitu poskytovaného programu.

 • Klient má právo očekávat, že veškeré osobní údaje, zprávy a záznamy týkající se jeho účasti v programu primární prevence jsou považovány za důvěrné. Pracovníci Primární prevence jsou vázáni zásadou mlčenlivosti. Ochrana informací o klientovi musí být zajištěna i v případě počítačového zpracování.

 • Klient má právo být seznámen s vedením, uchováváním a zabezpečením jeho osobní dokumentace.

 • Klient příjemce má právo být objednatelem seznámen s právy a povinnostmi

 • Osobní údaje klienta slouží pouze pro vnitřní potřeby Primární prevence, ostatním odborným zařízením mohou být poskytnuty pouze s písemným souhlasem klienta či jeho zákonného zástupce.

 • Klient má právo na informace o službách Primární prevence a pravidlech poskytování odborné péče.

 • Klient má právo očekávat, že program Primární prevence podle svých možností přiměřeným způsobem vyhoví jeho potřebám. Klient má právo se spolupodílet na konečné podobě programu.

 • Klient má právo na vyjádření svého názoru a jeho respektování ze strany pracovníků a ostatních klientů.

 • V případě, že program Primární prevence nepokryje klientovy potřeby, má klient právo na odeslání či předání kontaktu na specializované odborné zařízení.

 • Klient má právo odmítnout program Primární prevence, může ho kdykoliv ukončit a současně má právo být informován o důsledcích svého rozhodnutí.

 • Klient má právo v případě nespokojenosti kdykoliv podat stížnost. Je obeznámen s postupem podání a vyřizování stížnosti. Klient je informován o rozhodnutí do 30 dnů. V případě nespokojenosti s rozhodnutím je stížnost předána vyšší instanci. Klient má právo na respektování rozhodnutí ze strany pracovníků.

 • Klient je srozumitelně informován o skutečnosti, že práva klientů Primární prevence podléhají obecným právním normám. V případě, že je myšlen klientem příjemce programu, řídí se také normami danými objednatelem programu (školní řád, práva a povinnosti studentů apod.) Je poučen o důsledcích vyplývajících z těchto omezení.

 • Uplatněním těchto práv nesmí být porušena práva ostatních klientů a pracovníků.


3. Základní povinnosti klientů – příjemců programu primární prevence (žáci, studenti apod.)

 • V místě konání programu je zakázána manipulace s drogami, vlastní užívání drog, přijímání drog od druhého a jejich nabízení druhému. Pojem „drogy“ zahrnuje i alkohol, tabák a léčiva s návykovým potenciálem.

 • Klienti odpovídají za škodu jimi způsobenou v rozsahu, který stanoví občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

 • Klienti jsou povinni dodržovat předem dohodnutá pravidla programu.


4. Pravidla programu – stanovená na místě s konkrétní třídou

 • Pravidla jsou příjemci služby sdělována písemně a ústně. Žákům jsou pravidla předávána na začátku programu srozumitelně, uměřeně věku (1.třída neumí číst malování piktogramů, napsání pravidel na tabuli atp.) Pravidla pracují v mezích práv a povinností, etického kodexu atd.

 • Mluví pouze jeden, každý má právo říci svůj názor na věc, vyjádřit své přání týkající se podoby programu a jednotlivých aktivit.

 • Právo STOP - „do čeho jdu a do čeho ne, jako ochrana mého bezpečí“ (fyzické, psychické, materiálové bezpečí). Nikdo není nucen, aby hovořil nebo se aktivně účastnil aktivit

 • Informace o struktuře programu (tykání, délka, pauzy, atp.)

 • „Nevynáší“ se ze skupiny – žáci (studenti) by neměli o tom, co se na programu dozvěděli o spolužácích rozšiřovat např. mezi další žáky ve škole. Nemluví se o někom, kdo na programu není – nemůže se bránit nebo říci svůj pohled na problém.

 • Omezení drobné elektroniky (mobilní telefony, tablety, mp3 přehrávače atd.). To pro zabránění případných poškození a vyrušení během aktivit v případě zapnutých zvukových efektů.

 • Pravidla jsou volně upravena dle věku a charakteru skupiny, rovněž další pravidla závisí na dohodě lektorů s konkrétní třídou a jsou věcí metodiky programů.


5. Práva klientů - objednavatelů primární prevence (školy, školská zařízení)

 • Klient má právo na program primární prevence bez ohledu na rasu, národnost, politickou příslušnost, sexuální orientaci, náboženství, pohlaví, zdravotní stav apod.

 • Klient má právo na zachování anonymity v programu. Anonymita nemá vliv na rozsah a kvalitu poskytovaného programu.

 • Klient má právo očekávat, že veškeré osobní údaje, zprávy a záznamy týkající se jeho účasti v programu primární prevence jsou považovány za důvěrné. Pracovníci Primární prevence jsou vázáni zásadou mlčenlivosti. Ochrana informací o klientovi musí být zajištěna i v případě počítačového zpracování.

 • Klient má právo být seznámen s vedením, uchováváním a zabezpečením jeho osobní dokumentace.

 • Osobní údaje klienta slouží pouze pro vnitřní potřeby Primární prevence, ostatním odborným zařízením mohou být poskytnuty pouze s písemným souhlasem.

 • Klient má právo na informace o službách Primární prevence a pravidlech poskytování odborné péče.

 • Klient má právo očekávat, že program Primární prevence podle svých možností přiměřeným způsobem vyhoví jeho potřebám. Klient má právo se spolupodílet na konečné podobě programu.

 • Klient má právo na vyjádření svého názoru a jeho respektování ze strany pracovníků a ostatních klientů.

 • Klient má právo v případě nespokojenosti kdykoliv podat stížnost. Je obeznámen s postupem podání a vyřizování stížnosti. Klient je informován o rozhodnutí do 30 dnů. V případě nespokojenosti s rozhodnutím je stížnost předána vyšší instanci. Klient má právo na respektování rozhodnutí ze strany pracovníků.

 • Klient je srozumitelně informován o skutečnosti, že práva klientů Primární prevence podléhají obecným právním normám. Je poučen o důsledcích vyplývajících z těchto omezení.

 • Klient má právo být zařazen na čekací listinu pro realizaci primární prevence.

 • Program respektuje podmínky školy nebo školského zařízení (personální, věcné, materiální apod.).

 • Uplatněním těchto práv nesmí být porušena práva ostatních klientů a pracovníků.


6. Základní povinnosti klientů - objednavatelů primární prevence (školy, školská zařízení)

 • Klienti jsou povinni platit úhradu za sjednaný program v domluvené výši

 • Pro bezpečné a kvalitní zajištění realizace programu je objednatel (tedy škola, nebo jiné školské zařízení) povinen zajistit minimálně:

 • Konkrétní domluvenou zakázku, která je vždy písemná. Je ústně vyjednána se zástupci školy a je zapisována. Vždy obsahuje cíle, strukturu daných aktivit, jejich rozsah, časový rámec realizace, cílovou skupinu, způsob a formu zhodnocení programu, výstupy, finanční podmínky, způsob ukončení aktivit, jejich zhodnocení, dále obsahuje obecné vymezení.

 • Zajistit přítomnost minimálně pedagogického dozoru a to, jak o přestávkách, tak v hodinách programu.

 • Dostatečnou informovanost pedagogů i žáků o uskutečnění preventivního bloku.

 • Samostatnou místnost, kde bude zajištěno nerušení preventivního bloku (totéž platí i opačně, protože některé techniky využívané při práci s dětmi a mládeží mohou být hlučnější). V případě programů mimo školu viz pravidla pro realizaci programu mimo školu.

 • Povinnost zajistit informovanost klienta příjemce o jeho právech a povinnostech