Přínos výcviku pro absolventy

osoba - osobní růst, osobní motivace, seberozvoj, vhled, vize, změny a jejich realizace, inspirace

pedagog, vychovatel, mentor, učitel – další profesní rozvoj, osobní motivace, rozvoj, skupinová a empatická praxe, změny, vedení, provázení, seberegulace, terapeutické nástroje pro pedagogickou praxi a inspirace, MŠMT akreditovaný výcvik.

terapeut, psycholog, kouč, systemický terapeut, skupinový terapeut, psychiatr – inspirace, osobní motivace, tréning technik, doplňující zážitek „analytické“ sebezkušenosti, zážitkové prozkoumání a práce s osobními hranicemi a citlivými tématy, pokračování rozvoje, sebepoznání, nástroje pro skupinovou a individuální práci, prostor pro sebe, prostor pro supervizní vhled do vlastní práce a témat, MŠMT akreditovaný výcvik

sociální pracovník, vedoucí skupin dětí, dospělých a ostatní pomáhající profese – další nestandardní profesionální rozvoj, posílení strategických výchovných technik a myšlení, komunikační dovednosti, inspirace v zážitkové oblasti, posílení schopností terapeutických intervencí a technik, seberozvoj – reflexe, prostor pro sebe, MŠMT akreditovaný výcvik

Absolvent tohoto výcviku je ten, kdo obecně:

  • prošel dvouletou sebezkušeností ve skupinově realizované terapii

  • a v zážitkové pedagogice (v rozsahu 100 hodin)

  • prošel procesem učení z reflexe svého profesního života, posílil v technikách práce se sebou (písemné reflexe setkání)

  • absolvoval řadu tréningů a společné práce s ostatními frekventanty (peer - skupina)v době mezi jednotlivými setkáními

  • má kompetence k zásadním technikám z oblasti individuální terapie, pomáhání a zážitkové pedagogiky

  • posílil dovednosti, vést lidi individuálně a skupinově

  • pracuje s prožitkem a zážitkovou pedagogikou jako s nástrojem k pomáhání či pomoci

  • je schopen prezentovat a vést aktivitu

  • má vlastní žité aplikace, vytváří vlastní aktivity

  • využívá reflexe a supervize jako poradního nástroje ke své práci

  • složil závěrečnou zkoušku s obhajobou

Popis výstupních kompetencí účastníka:

 • Rozumí principům zážitkové pedagogiky/ terapie (záměr - akce - reflexe). A při přípravě a realizaci aktivity neopomíjím žádnou její fázi (příprava, uvedení, vedení, úklid, reflexe). Chápe koncept "Terapie zážitkem".

 • Rozumí dramaturgickým principům (dynamika kurzu, gradace, vrchol kurzu, červené nitě, dramaturgický oblouk, dramaturgický střih, zlatý řez, přesah kurzu, přechod, bezpečná nejistota) a používám je při sestavování programu.

 • Zná a používá množství rozmanitých programových prostředků (aktivit) a mám zkušenosti s jejich působením na účastnickou / klientskou skupinu (kreativní dílna, málo strukturovaná hra, diskusní pořad, poslechový pořad, pohybová hra, terapeutická technika atd.).

 • Dokáže vytvářet bezpečné a respektující prostředí pro otevřené sdílení.

 • Dokáže vnímat individuální zapojení účastníků během programu i v reflexi jak v zážitkovém, tak terapeutickém kontextu. Dává jim prostor pro zapojení a zároveň vnímá a pracuji s dynamikou skupiny.

 • Dokáže adekvátně reagovat v případě psychického poranění účastníka (nestandardního vývoje/nestandardní reakce účastníka).

 • Dokáže vhodně formulovat otázky/úkoly na reflexi a vést reflexi s ohledem na cíl reflektované aktivity a procesu.

 • Zná mnoho rozmanitých technik reflexe aktivit, ví o potenciálu a úskalích každé z nich.

 • Dokáže účastníky vést k pojmenování osobního prožitku a hledání propojení s vlastním životem.

 • Dokáže vyhodnotit reflexi a dle ní upravit další postup.

 • Při poskytování i přijímání zpětné vazby postupuje podle pravidel poskytování a přijímání zpětné vazby a zachovávám pokoru a rovnocenný a respektující vztah.

 • Identifikuje a odlišuje své zájmy a umí je odlišit od zájmů ostatních (kolegů, účastníků, klientů, skupiny), či zájmu a cíle programu.

 • Chápe a umí využívat metafory, příběhy, symboly ze světa klienta/ů pro tvorbu různě náročných aktivit, her, technik a zážitků v individuálním/skupinovém rozvojovém/pomáhajícím kontextu.

 • Chápe termíny utilizace (vpouštění, využití), připojení, provázení a umí pracovně vstoupit do zmíněných přístupů jako pracovních „módů“.

 • Ovládá několik sebe-regulačních technik a umí je použít jako „startovní“ nastavení terapeuta/mentora v terapii či provázení. Stále pracuje na vlastním rozvoji ať už skrze výstupy z reflexe, sebereflexe, supervize nebo další vzdělávání.

 • Chápe princip vědomí/nevědomí/trans a je modelově schopen/a navodit, prohlubovat a doprovázet trans v komunikaci.

 • Zná rozdíly mezi vedením/kontrolou v rozhovoru a provázením v rozhovoru.

 • Uvědomuje si úrovně mysl-tělo-emoce-pole a umí jimi klienta provázet.

 • Uvědomuje si tematické obsahy, které přináší klient nebo skupina a umí je rozlišit od procesů jednotlivce a skupiny a pracovat s nimi.

 • Ví jak vést standardní poradenský, terapeutický rozhovor.

 • Zná koncept „Cesty hrdiny“ a umí jej využít pro svou praxi.

 • Zná koncept Tvůrčího transu“ a umí jej využít pro svou praxi.

 • Zná koncept atmosféry, terapeutického činu-rituálu a umí spoluvytvářet tyto aktivity